پرچم ایران

پرچم ایران

پرچم ایران از سه رنگ اصلی تشکیل شده که هر کدام بیانگر یک نماد می باشد. طبق اصل 81 قانون اساسی که در سال 81 به تصویب رسیده، رنگ های پرچم ایران به ترتیب از باال به پایین رنگ سبز که نماد دین اسالم، رنگ سفید که نماد صلح و دوستی و رنگ قرمز که بیانگر خون شهدا است، می باشند. همچنین نشان قسمت وسط پرچم ایران ترکیبی از واژه های “اهلل” و “ال االه اال اهلل” و نماد گل الله است که بیانگر خون شهیدان بوده و با رنگ قرمز مشخص می باشد. در حاشیه پایین رنگ سبز و همچنین در حاشیه باالی رنگ قرمز تعداد 22 کلمه “الله” به صورت نواری و به نشانه پیروزی انقالب اسالمی در تاریخ 22 بهمن قرار دارد، این 22 کلمه همانند نماد وسط پرچم به خط بنّایی که در خوشنویسی طاق مسجد ها به کار میرود نوشته شده اند.

انواع پرچم ایران

پرچم ایران بسته به نوع کاربرد در چندین مدل مختلف ارائه می گردد. مدل سامورایی که غالبا در حاشیه بزرگراه ها مورد استفاده قرار می گیرد و اندازه پرچم مورد استفاده معموال 1 * 4 , 1 * 3 می باشد.
– مدل جاچوب خور در مواردی به کار می رود که نیاز باشد پرچم توسط میله چوبی برافراشته شود.
– مدل پرچم بزرگ برای به اهتزاز در آوردن پرچم در اندازه های بزرگ به کار می رود که طبق قانون
استفاده از پارچه دو تکه زمانی جایز است که قسمت درز بر روی نشان یا کلمه قرار نگیرد
– مدل دستی که در اندازه های کوچکتر در دسترس بوده و قابلیت حمل به آسانی وجود دارد
– مدل ریسه که در مراسمات ملی جهت آذین بندی خیابان ها یا شاختمان ها مورد استفاده قرار میگیرد
– و در نهایت مدل طولی که شامل پرچم به عرض مشخص و طول زیاد بوده و در مراسمات مختلف مانند راهپیمایی ها مورد استفاده قرار میگیرد

پرچم ساحلی قطره ای
پرچم ایران بزرگ

جنس پارچه پرچم ایران

قیمت پرچم ایران

پرچم ایران

شما میتوانید به طور 24 ساعته با کارشناسان شرکت پرچم درفش تماس حاصل نمایید و از نظر تخصصی هرگونه سوالی را مطرح نمایید. همچنین از قیمت به روز پرچم ایران آگاه شوید.

خرید پرچم ایران

پرچم ایران

مشخصات پرچم ایران

انواع پرچم ایران

نمونه کارهای انجام شده توسط پرچم درفش